Now available in the US!! Free shipping over $100.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campanie „GIVEAWAY GOJI REPUBLIC X ANDREEA RAICU”
Perioada desfășurării Campaniei: 25.05.2022 – 01.06.2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei „GIVEAWAY GOJI REPUBLIC X ANDREEA RAICU”(denumită în continuare "Campania") este SC GOJI REPUBLIC SRL, cu sediul în Brașov, Str. Matei Basarab, Nr. 46, Ap. 1, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului J8/2094/21.07.2021, cod fiscal RO44626570, legal reprezentată prin Eduard Catargi în funcţia de Administrator, denumită in continuare „Organizator”.
1.2. Prin înscrierea/participarea la această Campanie se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului și acordul Participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopurile menționate în Anexa 1 a prezentului Regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării loteriei publicitare, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţi vor fi înștiintați prin intermediul paginii de Instagram @gojirepublic si website www.gojirepublic.com pe care este publicat prezentul regulament.
1.4. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei („Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, în format electronic pe pagina oficiala de Instagram a Organizatorului @gojirepublic și pe website www.gojirepublic.com.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania este organizată și se desfășoară în mediul online, pe teritoriul României, prin intermediul paginii oficiale de Instagram @araicu, disponibilă la adresa https://www.instagram.com/araicu/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania se va desfășura în perioada 25.05.2022-01.06.2022, denumită în continuare “Perioada Campaniei”.
4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării acestuia pe pagina de Instagram @gojirepublic. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.
4.3. Orice înscriere înainte de data de începere, sau după data de încheiere, a Campaniei nu va fi luată în considerare, cu excepția cazului în care se va decide modificarea duratei de derulare a campaniei conform prevederilor art. 4.2. de mai sus.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și se poate înscrie în vederea participării la aceasta orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumită in continuare „Participanți”).
5.2. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie. Verificarea vârstei se va face de către organizator în momentul validării participantului câștigător. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului și garantează cu privire la autenticitatea acestora.
5.3. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Organizatorului, ai Agenției și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă comisă în vederea participării la campanie.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
6.1. Pentru a participa la Campanie și pentru a avea o înscriere valabilă în Campanie, participanții care îndeplinesc condițiile de participare, menționate în Secțiunea 5 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament Oficial, trebuie să respecte următorul mecanism:
6.1.1. să dețină un cont (profil personal) în rețeaua de socializare Instagram (www.instagram.com);
6.1.2. să acceseze în Perioada Campaniei pagina de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu și să de-a follow paginii @araicu
6.1.3. să dea tag la 3 prieteni în cadrul comentariului.
6.1.4. să dea follow paginii de Instagram @gojirepublic și @araicu.
6.2. Participanții care vor respecta pașii de la pct. 6.1. vor intra în tragerea la sorți pentru premiul campaniei, conform secțiunii 8.
6.3. Orice conținut licențios, injurios, obscen, instigator la discriminare, violență sau activități chestionabile/ ilegale poate fi șters de către Organizator, fără ca Organizatorul să fie obligat să ofere explicații sau justificări în acest sens.
6.4. Un participant se poate înscrie de pe un singur cont de Instagram, o singură dată. Utilizarea mai multor conturi de Instagram de către același Participant în vederea încălcării limitărilor de mai sus va fi sancționată cu excluderea Participantului respectiv din Campanie și pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi câștigat.
6.5. Conținutul paginii Campaniei este moderat, iar orice tip de conținut necorespunzător și/sau legături cu pagini de internet care nu au legătură cu cerința sau cu această promoție sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi înlăturate, fără a fi necesară notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicații. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie și implicit va pierde orice posibilitate de a câștiga premiul Campaniei. Astfel, va fi descalificată automat din Campanie orice inscriere care nu are legatură cu scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
7.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda ca premii: • 10 premii a câte un set fiecare, în total 10 seturi de produse cosmetice HYDRA SENSE disponibile pe site-ul www.gojirepublic.com in valoare de 380 lei/set. • Astfel, valoarea totală a premiilor este de 3800 lei.
7.2. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorilor în posesia premiului.
7.3. Premiile campaniei vor fi acordate prin tragere la sorți care se va realiza conform Secțiunii 8.
7.4. Premiile nu pot fi înlocuite cu contravaloarea acestora în bani sau alte produse ori servicii.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
8.1. Desemnarea câștigătorilor Concursului se va face prin tragere la sorți electronică, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul www.app-sorteos.com. Tragerea la sorți se va realiza, astfel:
• primii 10 câștigători desemnați vor primi câte un set de produse HYDRA SENSE în valoare totală de 380 lei disponibile pe site-ul www.gojirepublic.com.
• Toti ceilalți desemnați sunt considerați rezerve pentru cazul în care câștigătorii nu pot fi validați din motive independente de Organizator.
8.2. Pe data de 02.06.2022 va avea loc tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorilor.
8.3. Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera, ceda premiul unei alte persoane.
8.4. Premiile Campaniei vor fi predate personal numai participanților câștigători și numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
8.5. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri ori servicii și nici să solicite schimbarea parametrilor sau caracteristicilor premiului.

SECȚIUNEA 9. CONDIȚII DE VALIDARE
9.1. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
9.1.1. Să îndeplinească condițiile prevăzute în Secțiunea 5 a prezentului Regulament;
9.1.2. Să dețină un cont (profil personal) în rețeaua de socializare Instagram (www.instagram.com);
9.1.3. Să acceseze în Perioada Campaniei pagina de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu/ și să dea follow paginii @araicu
9.1.4. Să comenteze la postarea campaniei cu tag la 3 prieteni în cadrul comentariului
9.1.5. Să dea follow paginii de Instagram @gojirepublic, https://www.instagram.com/gojirepublic/
9.2. Câștigătorii nu vor fi validați în următoarele cazuri:
9.2.1. Participantul căruia i s-a alocat un Premiu nu îndeplinește prevederile Secțiunii 10 de mai jos;
9.2.2. Participantul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Secțiunile 5 și 6.1. ale prezentului Regulament.
9.3. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților carora li s-a alocat inițial vreun premiu, dacă se constată ulterior ca aceștia nu respectă/nu au respectat sau nu întrunesc/nu au întrunit întocmai cerințele Regulamentului.

SECȚIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE ȘI ÎNMÂNARE A PREMIILOR
10.1. În termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data tragerii la sorți, participantii desemnați câștigători vor fi contactați de către un reprezentant al Agenției printr-un mesaj privat către contul de utilizator cu care s-au înscris în Campanie și vor fi informați în legătură cu premiul câștigat și procedura de validare. Participanții vor fi informați că pentru validarea câștigării premiului trebuie ca în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării de către reprezentantul Organizatorului, să trimită datele lor de identificare, respectiv: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, adresa e-mail, adresa de livrare și o fotocopie lizibilă a actului de identitate al câștigătorului (pentru acordarea premiului care depășește suma de 600 lei și îndeplinirea obligațiilor fiscale). În condițiile în care unul dintre potențialii câștigători nu poate fi contactat în termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se înțelege, ca de exemplu, dar fără a se limita la situațiile in care destinatarul nu răspunde la mesajul privat, contul de profil nu mai este activ, mesajul nu este recepționat, etc) acesta va fi invalidat și se va apela la rezerva premiului respectiv. Organizatorul nu este răspunzător pentru situația în care mesajul nu este recepționat în termenul menționat anterior. Dacă Organizatorul nu recepționează, indiferent de motiv, în termen de 3 zile lucrătoare de la data informării participantului asupra câștigului, datele de identificare, câștigătorul este invalidat, își pierde orice drept asupra premiului. În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile de validare, îi este retrasă calitatea de potențial câștigător și este invalidat.
10.2. Câștigătorii validați (nume, prenume, premiul câștigat) vor fi publicați pe pagina de Instagram @gojirepublic pe story și pe pagina de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu/ în comentarii la postarea de concurs și pe story, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data validării acestora.
10.3. Livrarea premiilor se va efectua până la finalul lunii Iunie 2022. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 11.NMINORII
11.1. Minorii nu au dreptul de a participa la această Campanie.

SECȚIUNEA 12. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
12.1. Organizatorul nu va fi responsabil de disputele asupra dreptului de proprietate a contului personal de Instagram.

SECȚIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
13.1. Întrucât Organizatorul solicită participanților la Campanie anumite date ce au caracter personal, Organizatorul și împuterniciții asigură și protejează drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor).
13.2. Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate Organizatorului de către Participanți se vor regăsi detaliate în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII
14.1. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra conturilor personale de Instagram cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 99/ 2000. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei campanii, decizia Organizatorului este definitivă. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 03.06.2022, inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
14.2. Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea pentru, incluzând dar fără a se limita la, următoarele cazuri:
14.2.1. Înscrierile realizate în afara perioadei/perioadelor Campaniei;
14.2.2. Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe Instagram (de exemplu, dar fără a se limita la defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului); Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie; înscrierea online pe un alt site decât pe pagina oficială de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu/
14.2.3. Expedierea datelor de identificare către o altă pagină de Instagram decât pagina oficială @gojirepublic
14.2.4. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens sau defecțiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobilă;
14.2.5. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului sau situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral, la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita (de exemplu, dar fără a fi limitate la : (i) informații eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției; (ii) dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email- ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme; (iii) deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție; (iv) schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției - precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare - câștigurile obținute în urma campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora).
14.3. Participanții vor suporta costurile de folosire a Internetului la înscrierea în Campanie.1
4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate.
14.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.
14.6. Organizatorul nu va purta niciun fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite ca premii acesta fiind în responsabilitatea producătorilor și/sau furnizorilor Organizatorului.

SECȚIUNEA 15. TAXE
15.1. Agenția se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.
15.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru înscrierea în Campanie, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română/curier în cazul solicitării scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validării la adresa comunicată de către Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în campanie sau solicitării Regulamentului de desfășurare a Campaniei).

SECȚIUNEA 16. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI PREMIULUI
16.1. Numele și prenumele câștigătorilor validați, precum și premiile câștigate în cadrul campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările ulterioare. Datele câștigătorilor validați cuprinzând numele, prenumele și premiul câștigat vor fi publicate pe Instagram Story pe pagina @gojirepublic, https://www.instagram.com/gojirepublic și pe pagina de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu în comentarii la postarea de concurs și pe story, în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data validării acestora.

SECȚIUNEA 17. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI.FORȚA MAJORĂ
17.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
17.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 10 zile lucrâtoare de la apariția cazului de forță majoră.
17.3. În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră (fără ca enumerarea să fie limitativă, ci doar utilizată în scop exemplificativ) următoarele evenimente:• pierderea bazelor de date cu înregistrările în campanie;• avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;• tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;• orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
17.4. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 4.1 de mai sus.

SECȚIUNEA 18.LITIGII ȘI FRAUDE
18.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.
18.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite Organizatorului la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial, până la data de 01.06.2022, inclusiv. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o contestație.
18.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
SECȚIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
19.1. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
19.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil pe pagina oficială de Instagram @araicu https://www.instagram.com/araicu la accesarea link-ului din descrierea campaniei sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
19.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările ulterioare ale acesteia.

ANEXA nr. 1
la Regulamentul Oficial al Campaniei „GIVEAWAY GOJI REPUBLIC X ANDREEA RAICU - Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuterniciții în vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: SC GOJI REPUBLIC SRL, cu sediul în Brașov, str. Matei Basarab, nr. 46, Ap. 1, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului J8/2094/21.07.2021, cod fiscal RO44626570, legal reprezentată prin Eduard Catargi în funcţia de Administrator în calitate de „Organizator” (denumită în continuare "Operatorul").
2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei în cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
I). ID Instagram;
II). Nume;
III). Prenume;
IV. Data nașterii;
V. Număr de telefon;
VI. Adresă e-mail;
VII. Adresa de livrare;
VIII. CNP (pentru acordarea premiului care depășește suma de 600 lei și îndeplinirea obligațiilor fiscale).
3. Scopul procesării Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul împuterniciților în scopul:
I). organizării și desfășurării Campaniei;
II). desemnării și validării Câștigătorilor;
III). atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.
4. Temeiul juridic al prelucrării Datelor vor fi prelucrate în temeiul consimțământului Participantului și/sau al interesului legitim al Operatorului, prin acceptarea de către persoana vizată/Participant a termenilor și condițiilor Regulamentului și a anexelor acestuia.5. Destinatarii datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite împuternicitului Operatorului – GOJI REPUBLIC SRL, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigatori vor fi stocate de către împuternicit timp de 90 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorului, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând împuternicitului obligații similare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse de către împuternicit în termen de 90 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora, exceptând participarea la prezenta Campanie.7. Drepturile persoanelor vizate în vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi: I). dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal; în acest caz, Participantul înțelege și acceptă faptul că, nu va putea participa în cadrul Campaniei; II). dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; III). dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; IV). dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; V). dreptul la restricționarea prelucrării; VI). dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; VII). dreptul la portabilitate a datelor; VIII). dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Desemnarea câștigătorului Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană. Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului SC GOJI REPUBLIC SRL, cu sediul în Brașov, str. Matei Basarab, nr. 46, Ap 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@gojirepublic.com.8. Securitatea datelor cu caracter personal. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul va impune împuternicitului obligații similare, iar acesta din urmă se obligă să le îndeplinească. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și sau împuteniciților acestuia, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului operată de câtre împuternicit, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 10. Datele de contact ale Operatorilor. Pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: SC GOJI REPUBLIC SRL, cu sediul în Brașov, str. Matei Basarab, nr. 46, Ap 1, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@gojirepublic.com.

×